Selecteer een datum en bekijk alle kranten & tijdschriften:

 • Een uniek cadeau om te geven, een ervaring om te krijgen!
 • Verzending vanuit ons archief nu ook binnen 24 uur mogelijk!
 • Het meest originele relatie geschenk bij een jubileum!

Zomervakantie

Wij zijn met vakantie van 16 juli t/m 26 augustus.

Profiteer daarom van 10% vakantiekorting op een krant naar keuze!

Bestellingen worden vanaf 27 augustus verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Historisch Archief gevestigd te (3846 CE) Harderwijk aan de Nobelstraat nr. 31 - 7, KvK nr. 04035513 te Meppel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Historisch Archief worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Historisch Archief ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Algemene voorwaarden van afnemer blijven buiten toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk ander voorwaarden dan die van Historisch Archief van toepassing hebben verklaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Historisch Archief zijn vrijblijvend en Historisch Archief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Historisch Archief. Historisch Archief is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Historisch Archief dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Een aantal van de producten (zoals oude historische kranten en tijdschriften) zijn moeilijk om goed te bewaren. Kleine beschadigingen zijn onvermijdelijk. Beschouwt u ze daarom als een uniek bewijs van originaliteit! Door deze producten te bestellen, verklaart u hiervan op de hoogte te zijn.
 4. Indien het uitbrengen van een offerte op verzoek van afnemer kosten van calculatie noodzaken, komen deze kosten voor rekening van afnemer, ook als de offerte niet tot een overeenkomst tot levering van berekende zaak leidt.
 5. In het geval van offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door Historisch Archief vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
 6. Historisch Archief behoud zich het recht voor om een aangeboden product te laten vervallen. In dit geval vervalt het aanbod en zal als niet aangeboden worden beschouwd.
 7. Indien de afnemer nadat een overeenkomst is gesloten deze wenst te annuleren, wordt 25% van de orderprijs incl. BTW in rekening gebracht als zijnde archiveringskosten om de goederen terug te plaatsen in het archief onverminderd ons recht op volledige schade vergoeding incl. gederfde winst.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum (fatale termijn) indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen kan Historisch Archief, een naar haar inzicht voldoende, zekerheid voor betaling verlangen.
 3. Betaling kan geschieden per creditcard, vooruitbetaling of eenmalige machtiging. Voor uw eerste bestelling geldt een bestellimiet van maximaal honderdvijftien euro (€ 115,–) bij betaling per eenmalige machtiging en van vierhonderdvijftig euro (€ 450,–) bij betaling per creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Historisch Archief.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente, (een gedeelte van een maand geldt daarbij steeds als volle maand) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een herinnering of een aanmaning door Historisch Archief bent u een bedrag van resp. vier euro (€ 4,–) en zestien euro (€ 16,–) aan administratiekosten verschuldigd. En indien Historisch Archief tot incassomaatregelen overgaat, is afnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 37,–. In geval Historisch Archief na aanzegging tot gerechtelijk incasso overgaat, is afnemer gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden dien samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Historisch Archief gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Historisch Archief.
 7. Bij zaken die op afroep worden geleverd heeft Junior Antiquariaat het recht een aanbetaling voor levering van minimaal 30% te verlangen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal sprake van levering kunnen zijn.
 8. Partijen sluiten voor betaling uitdrukkelijk het recht van beroep op verrekening en opschorting uit.
 9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente, dan tot voldoening van de langst openstaande factuur.

Artikel 4 - Levering

 1. De door Historisch Archief opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer.
 3. Afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan overeengekomen, evenals deelleveringen te aanvaarden.
 4. Overschrijding van opgegeven levertijden komt bij wijziging van opdracht geheel voor rekening van afnemer en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Kosten van verzending komen voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering.
 2. Geleverde zaken blijven eigendom van Historisch Archief totdat afnemer al hetgeen heeft betaald hetwelk hij uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd en voortvloeit uit de rechtsverhouding met Historisch Archief.
 3. Historisch Archief kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door afnemer zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden en geleverde zaken zonder verschuldigd raken van een (schade)vergoeding terugnemen, alsdan verleent afnemer Historisch Archief de vrije toegang tot deze zaken.

Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Historisch Archief geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Historisch Archief garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 3. Wijze van verhandeling geldend voor afnemers die de goederen verhandelen, de afnemer mag de goederen uitsluitend in de originele, van Historisch Archief afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichting verbeurt afnemer ten gunste van Historisch Archief een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 5000,–. Met het oog daarop behoeft Historisch Archief de afnemer niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Historisch Archief recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst c.q. de overeenkomsten met afnemer van rechtswege als ontbonden beschouwen.
 4. Het publiciteitsmateriaal dat Historisch Archief, al dan niet gratis, aan afnemer ter ondersteuning van de verkoop van de goederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van Historisch Archief. Afnemer moet dit materiaal op het eerste verzoek van Historisch Archief franco en voor afnemers risico aan Historisch Archief kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.
 5. Historisch Archief blijft te allen tijde de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals modellen, informatiedragers, foto's, litho's, films en alle soortgelijke hulpmiddelen. Tevens berust op al onze producten het modelrecht, afnemer mag geen van onze producten namaken of op enigerlei wijze vermenigvuldigen, dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 5000,– , onverlet de mogelijk hogere schade die Historisch Archief op afnemer kan verhalen.

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

 1. Bij beschadiging of andere gebreken aan de geleverde zaak dient afnemer daarvan terstond, althans binnen bekwame tijd, Historisch Archief in kennis te stellen. Bekwame tijd is een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek en/of kennisgeving te doen als bedoeld in lid 7.1
 3. Historisch Archief staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van haar dienstverlening, behoudens in geval van
  - niet inacht nemen door afnemer van voorschriften of aanwijzingen
  - een ander dan normaal gebruik
  - materialen of zaken die door afnemer aan Historisch Archief ter bewerking zijn verstrekt.
 4. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte etc, vormen geen reden geleverde nieuwe zaken te weigeren. Voor alle oude historische zaken geldt als extra dat kleine beschadigingen onvermijdelijk zijn. Beoordeling vindt plaats op basis van gemiddelden. Ondergeschikte wijzigingen vormen evenmin redenen tot weigering van leveringen.
 5. Voor zover op Historisch Archief enige aansprakelijkheid rust, reikt deze nimmer verder dan tot de onder artikel 7.3 genoemde verplichting.
 6. Voor directe of indirecte schade van door haar geleverde zaken en/of diensten is Historisch Archief niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 7. Het bedrag van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag, tenzij de aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico van Junior Antiquariaat.
 8. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Historisch Archief de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 9. Retourzending van geleverde goederen kan alleen gefrankeerd geschieden, voor risico van afnemer en na de schriftelijke toestemming van Historisch Archief. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming gefrankeerd aan het adres van Historisch Archief geschieden. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde en geopende (zegel verbroken) goederen worden niet door Historisch Archief retour genomen of gecrediteerd. Uiteraard kunnen speciaal voor afnemer vervaardigde goederen of van een speciaal voor hem voorzien etiket, nimmer retour worden genomen.

Artikel 8 - Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Junior Antiquariaat, dan wel tussen Historisch Archief en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Historisch Archief, is Historisch Archief niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Historisch Archief.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Historisch Archief heeft het recht bij overmacht haar verplichtingen op te schorten, het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel wijziging van de overeenkomst te vorderen. In geen geval is Historisch Archief bij overmacht gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 2. Historisch Archief zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1.
 3. Bij bewaring, gebruik en bewerking van zaken van door afnemer aan Historisch Archief toevertrouwde zaken, neemt zij de normale zorg daarvoor in acht. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Historisch Archief blijft afnemer voor de in bewaring gegeven zaken aansprakelijk, waartoe afnemer zich afdoende verzekerd.

Artikel 10 - Diversen

 1. Indien u aan Historisch Archief schriftelijk opgave doet van een adres, is Historisch Archief gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Historisch Archief schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Historisch Archief gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Historisch Archief deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Historisch Archief in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Historisch Archief vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Historisch Archief is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Assen, tenzij dwingende rechtsregels zich daartegen verzetten.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel, liggen voorts bij Historisch Archief ter inzage of worden op verzoek toegezonden.
iDEAL bancontact Visa Mastercard Sofort Giropay Paypal

Zomervakantie

Wij zijn met vakantie van 16 juli t/m 26 augustus.

Profiteer daarom van 10% vakantiekorting op een krant naar keuze!

Bestellingen kunt U wel plaatsen en worden vanaf 27 augustus verwerkt in volgorde van binnenkomst.